Zmiany w programie MDM

3 sierpnia 2015r. nowelę ustawy dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych podpisał Prezydent RP.
Zmiany dotyczą głównie nabycia mieszkań w programie MDM na rynku wtórnym oraz większe dopłaty dla rodzin wielodzietnych.

Z większej pomocy od państwa będą mogły skorzystać osoby oraz rodziny wychowujące dwójkę dzieci. Nowelizacja ustawy przewiduje dla nich zwiększenie dofinansowania wkładu własnego do poziomu 20%, a nie jak dotychczas było to 15%.

Osoby lub rodziny wychowujące trójkę lub więcej dzieci zyskają jeszcze więcej. Będą one mogły starać się o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 30%, a nie 15% jak to było do tej pory. Również w ich przypadku zwiększy się powierzchnia do której będzie przyznawana dopłata z 50mkw do 65mkw. Również kolejnym udogodnieniem jest zniesienie warunku zakupu pierwszego mieszkania oraz limitu wieku. Oznacza to, że osoby lub rodziny z co najmniej trójką dzieci, które posiadają już mieszkanie, będą mogły kupić większy lokal w celu poprawienia swoich warunków mieszkaniowych. Takich osób nie będzie też dotyczyła dotychczasowa granica wieku, która mówiła o tym, że co najmniej jeden kupujący nie mógł mieć ukończonego 35. roku życia.

Jak już wcześniej wspomniałem zmiany w ustawie dotyczyć będą również mieszkań na rynku wtórnym, dla których będzie obowiązywał niższy limit cenowy w wysokości 0,9 wartości odtworzeniowej. Dofinansowanie wkładu własnego będzie również przyznawane przy nabyciu mieszkań, które powstały w wyniku przebudowy lub adaptacji. Pozwoli to na włączenie do programu MDM również strychów, starych kamienic czy przebudowanych lub zaadoptowanych budynków niemieszkalnych.

Zmiany zostaną również wprowadzone dla osób, które zechcą zakupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowych. Obejmą one członków spółdzielni, którzy wniosą wkład budowlany do spółdzielni oraz podpiszą umowę na budowę mieszkania w celu uzyskania prawa własności. Obecnie było to możliwe tylko, jeśli mieszkania budowane przez spółdzielnie były na zasadach deweloperskich lub budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona.

Dotychczas w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o kredyt nie miała zdolności kredytowej, to do umowy kredytowej mogły przystąpić tylko osoby z najbliższej rodziny, czyli rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. Po nowelizacji ustawy do umowy kredytowej w celu wsparcia zdolności może przystąpić dowolna osoba.

Zmianie ulega również zapis, że jeśli w okresie 5 lat od momentu ustanowienia bądź przeniesienia własności, kredytobiorca spłaci kredyt w całości lub część większą niż przyznane mu dofinansowanie, zmuszony będzie do zwrócenia części wkładu własnego naliczonego proporcjonalnie do okresu jego wykorzystania. W sytuacji natomiast gdy kredytobiorca spłaci przed dniem nabycia całości kredytu, lub dokona spłaty przewyższającej 50% ceny zakupu mieszkania, będzie zobowiązany do zwrotu całego dofinansowania.